Възпитание на душата. Х. Кратц

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-6-2020
  •  285

Автор:Х. Кратц
Издателство:Ст. Атанасовъ - София
Страници:47
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Прѣдговоръ
Съ настоящата книга авторътъ не е ималъ за цѣль да даде на младежьта едно ржководство по етикецията, — книги за иази цѣль има много — напротивъ, той иска да насочи вниманието на младежитѣ къмъ гѣхнпятъ собственъ душевенъ миръ, въ оная майстерска, дѣто се създава характерътъ, въ оня тайн-ственъ миръ въ собствената имъ душа, изъ който произхождатъ всички рѣшителни моменти и наши и чужди; съ една дума дава имъ ржководство за тѣхниятъ душевенъ миръ и какъ да го усъвършенствуватъ. Разбира се, азъ не можа дах не засегнаъ при изложението на тази книга и изследването сжщностьта на човѣкътъ и неговата духовна природа, изобщо, и мирътъ на чувствата по отдѣлно. Така щото книгата неволно стана единъ видъ „популярна психология“. Ето защо първитѣ три глави отъ нашитѣ изслѣдвания иматъ, повечето дедуктивно теоритически харакгеръ и служатъ за обоснование на послѣдующитѣ се-демь глави.

Желаемъ, щото тая книжка да попадне въ ржцѣтѣ на млади хора, нека се възползуватъ отъ нея, както се ползуватъ отъ разни сборници и сентеции, нека тя имъ послужи за рж--ководство по пжтя на тѣхното развитие.

Есеньта 1893 г.

Нейвидъ-на Рейнъ.

Авторътъ.


бз-Възпитание-на-душата
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.