Буколики. Публий Вергилий Марон

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-6-2020
  •  184

Автор:Публий Вергилий Марон
Издателство:Печатница на Военно-издателски фондъ
Страници:33
Корици:Меки
Година:1937
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 120 / 160 Състояние: Мн. Добро
Преведе от латински език - Крум Димитров

ПРЕДГОВОРЪ

За предлагания въ български преводъ прекрасенъ поети-ченъ трудъ на Вергилий запазихъ гръцкото му название. БуколнкптЪ, тѣзи чудно хубави овчарски пѣсни, написани пздъ силното въздействие на Теокритовитѣ идилии, сж били кръстени отъ античнитѣ граматици и издатели еклогн, т. е. отбрани откжси. ТѢ сж създадени отъ тѣхния великъ тво-рецъ въ течениг на годинитѣ 42—39 преди Христа. Ето съ по две думи съдържанието на всѣка: въ първата признател-ниятъ поетъ чрезъ устата на Титиръ славослови Лвгуста за повърнатитѣ му по застъпничество на Мецената земи, които му били отнети, за да бждатъ раздадени като награда на Октавиановитѣ войници; въ втората, както и другаде, се въз-пѣва чуждата намъ платонична любовь на единъ овчарь къмъ другъ; въ третата двама овчари се състезаватъ предъ трети овчарь въ пѣние; въ четвъртата, вѣроятно, се възпѣва синътъ на известния римски ораторъ и поетъ Полионъ, който е закрилялъ Вергилия; въ петата двама изкусни пѣвци ■—овчари величаятъ паметьта на Дафнисъ, въ когото нѣкои тълкуватели съзиратъ Юлий Цезаръ; въ шестата уловениятъ Силенъ пѣе дивна пѣсень за п.оизхода на вселената; смята се, че Силенъ е олицетворение на епикурееца Сиронъ, а Хромисъ и Мнасилъ — неговитѣ ученици Вергилий и Варъ; въ седмата се изнася състезанието въ поезия между Тирсъ и Коридонъ, спечелено отъ последния; въ осмата Дамонъ оплаква измѣната на жена си и негодува срещу съперника си Мопсъ, а Ллфезибей приповтаря баянията на една чародейка, която съ магия накарала Дафнисъ да я люби; въ деветата Вергилий въ лицето на Меналкъ се оплаква отъ грубия стотникъ Дрий, комуто били дадени неговитѣ имоти въ награда за заслугитѣ му въ борбата съ Брутъ и Касий; въ десетата се разказва за злощастната обичь на Вергилие-вия приятель и покровитель Галъ, който билъ виденъ поетъ, къмъ една девойка, която се увлѣкла отъ другиго. Галъ е представенъ оттеглилъ се въ дебритѣ на Дркадия. По при-мѣра на Теокритъ, Вергилий рисува живота на сицилийски и италийски овчари. Подъ покрова на тѣхнитѣ преживявания обаче той има на умъ лица и събития отъ своето бурно време.

Крумъ Димитровъ

Неизползвана книга.

70-100-32-Буколики
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.