Общи условия

Общи условия за ползване на books-bg.net

                                     

Внимание! Осъществявайки достъп до и използвайки уеб сайта на books-bg.net вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. books-bg.net не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

l.Собственост над съдържанието.

1. Съдържанието на уеб сайта изразено в  текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без разрешение на Администратора на books-bg.net , е забранено.

2. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното разрешение на Администратора на books-bg.net .

3. Забранено в частта публикуване на коментари и други форми, изпращане каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

ll. Задължения на потребителя при регистриране.

1. Предвид ползването на books-bg.net, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

2. С оглед сигурността и защитата на своите Потребители,  уведомяваме родителите, че продуктите и услугите са предоставени за широка публика и, че определянето на подходящите материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

lll. Защита на личните данни . Kонфиденциална политика на books-bg.net

1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на books-bg.net при ползване от него на Виртуална книжарница, както и на поправка на тези Лични данни.

2. Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от books-bg.net по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на books-bg.net.

3. books-bg.net изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

4. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, books-bg.net се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес,  лично посочен от Потребителя.

IV. Отказ от закупена стока

1. Книгите , напуснали books-bg.net не подлежат на връщане съгл. Чл.55, ал.2, т.6 от ЗЗП, освен ако нямат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици.

2. Безпричинни връщания не се приемат, защото книгата е стока, която се „консумира“ - копира се, прави се справка, изчита се и т.н. А това освен всичко друго е и нарушение на авторските права.

3.  При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, books-bg.net възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

books-bg.net има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

books-bg.net си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.