Преглед Категория › Право


Закон за собствеността: Текст, съдебна практика, литература

Сборникът е замислен преди всичко като помагало за съдиите, адвокатите и всички други практикуващи юристи. С поместените в него 678 решения на ВС на НРБ, подредени хронологически и систематически, се цели да се улесни извършването на бързи справки по тълкуването, което се дава от нашата. най-висша съдебна инстанция на отделните текстове на закона,… Прочети повече

 •  27 March 2020 10:06
 •  119
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАИзмененията по Закона за наемните отношения, обнародван в ДВ, бр. 33 от 26 април 1977 година

Същност и съдебна практика ПРЕДГОВОР Досегашното приложение НАЗакона за наемните отношения разкри някой несъответствия на отделни разпоредби с изменилата се обществено-политическа обстановка. Това наложи в него да се направят известни изменения. С измененията и допълненията на ЗНО от 26 април 1977 година се постига по-удачно разрешение на редица проблеми… Прочети повече


Обезщетение за неимуществени вреди при договорната отговорност

Монографията ще представлява интерес за научни работници, практикуващи юристи, студенти по право и граждани. Прочети повече

 •  02 January 2020 11:25
 •  151
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАВърховен админастративен съд. Тълкувателна дейност 2015

Тълкувателни решения на Общото събрание на колегиите Прочети повече
Право на Европейския съюз

Седмо преработено и допълнено издание Прочети повече
Патентно право в Република България

В книгата се дават отговори на въпросите какво е патент, за какво се издава той, какви права гарантира и кой може да го получи. Описана е процедурата, по която се издават патенти в България. Разглеждат се подробно и международните актове, които регламентират патентното право в Европейския съюз и по света.... Прочети повече


Престъпления против човечеството

Борбата за световна справедливост Прочети повече


Международно частно право на НР България

Трето основно преработено и допълнено издание Прочети повече

 •  07 January 2019 22:32
 •  212
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  30 December 2018 14:33
 •  194
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  23 December 2018 14:18
 •  212
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  23 December 2018 14:05
 •  202
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  10 December 2018 16:55
 •  221
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНАНАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

НАРЕДБА-№-Із-1971-от-29-октомври-2009-г-за-строително-технически-правила-и-норми-за-осигуряване-на-бeзопасност-при-пожар Прочети повече
Наказателно право

Престъпления против собствеността Прочети повече


Наказателно право

Престъпления против правата на човека Прочети повече

 •  03 October 2018 12:55
 •  204
 •  5
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА

История на българската буржоазна държава и право 1878-1917

(ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ОСМАНСКО ИГО - 1878 г. -ДО ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ) ФОТОТИПНО ИЗДАНИЕ ПО ВТОРОТО ИЗДАНИЕ ОТ 1980 г. Прочети повече


Законодателство в областта на околната среда. Том 6

Управление на опасните химични вещества и генетично модифицирани организми Прочети повече
Законодателство в областта на околната среда. Том 1

Хоризонтално законодателство и предотвратяване на промишленото замърсяване Прочети повече

 •  29 September 2018 16:34
 •  286
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  26 August 2018 15:26
 •  187
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  21 August 2018 09:38
 •  216
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА
 •  04 August 2018 18:23
 •  200
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА


 •  05 July 2018 14:15
 •  410
 •  0
 •  0
 • Цена ПРОДАДЕНА