Преглед Категория › Маркетинг, реклама и PR

от Уикипедия, свободната енциклопедия Маркетинг (на английски: Marketing – пазарно поведение, пазарно нагаждане, взаимодействане с пазара) е съвкупността от действия, чрез които предприятие извлича изгода от пазара. Най-общо те са: 1. Пазарни проучвания и сондажи; 2. Издигане на идеи и почини за нови изделия и услуги (решения); 3. Нагаждане на предлаганите решения към пазарните изисквания; 4. Разгласа (реклама и външни връзки или „пиар“); 5. Продаване или пласмент на решенията. Взаимодействието между различни дисциплини в маркетинга се изразява с понятието маркетингова смес (на английски: Marketing Mix). Маркетингът се появява като схващане в началото на ХХ век в Северна Америка. Отогава определението му търпи постоянно развитие. Първоначално то се отраничава до пазарни проучвания и определяне възможностите за пласмент. Широковъзприето и общо определение го разглежда като откриване, снабдяване, задоволяване и задържане на потребители. Днес Американската маркетингова асоциация (AMA) го разглежда като създаване, разгласяване и предоставяне стойност на пазара и управляване отношенията с него за взаимна облага на предоставители и потребители. Британският Хартиран институт по маркетинг (СIМ) го разглежда като идентифициране, предугаждане и задоволяване на потребителско търсене с оглед печалба. Маркенигът става повсеместен в организационните схеми на предприятията от напредналите икономики след Втората световна война. Разпространява се като обособена и обхватна съчетаваща функция из развитите икономики през 1960-те години. В този си вид достига световен мащаб към 1990-те години. До 1980-те години маркетингът се смята за по-малко или повече творческо поприще. Съвременната теория за маркетинга, обаче, до голяма степен почива върху икономически схващания като добавена стойност и стойност в обращение. Нарастващата намеса на ред други научни дисциплини – психология, социология, антропология и статистика – превръщат маркетинга в своеобразна сборна полунаучна дисциплина, все по-широко преподавана и във висши учебни заведения от 1960-те години насам...


За съжаление Няма добавени книги в тази категория.